• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

Główne kierunki działania

Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w latach 2016-2019

Od wie­­­lu lat, Spół­­­dzie­­l­nia no­­­tu­­­je dy­­­na­­­mi­­cz­ny okres modernizacji, pozytywnie oceniany przez  ko­­n­tro­­­le ze­­­w­nę­­trz­ne oraz Radę Nad­zo­­r­czą i Walne Zgromadzenie. W ich spra­­­wo­­z­da­­­niach i opi­­­niach wy­­­mie­­­nione zostały korzystne aspe­­k­ty ob­ranych kie­­­ru­­n­ków dzia­­­ła­­­ń, które w ko­­n­se­­­kwe­­n­cji – po­­­przez ra­­­cjo­­­na­­l­ne wy­­­ko­­­rzy­­­sta­­­nie fu­­n­du­­­szu re­­­mo­­n­to­­­we­­­go – przełożyły się na dobre wy­­­ni­­­ki fina­­n­so­­­we, bez­­­pie­­­cze­­ń­stwo i „o­d­m­ło­­­dze­­­nie­” wszy­­st­kich za­­­so­­­bów Spół­­­dzie­­l­ni.

Uchwalenie niżej wymienionych kierunków działania Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozwoli na kontynuację dotychczasowych działań i dalszą modernizację zasobów Spółdzielni:

1.   Podstawowe kierunki działania przyjęte do realizacji w latach 2016 – 2019:

 1. Racjonalizacja i obniżanie kosztów działania Spółdzielni,
 2. Maksymalizacja dochodów z majątku Spółdzielni,
 3. Sprawne i zgodne z interesem członków Spółdzielni zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
 4. Realizacja programu termomodernizacji budynków wysokich CSM,
 5. Realizacja programu wymiany opraw oświetleniowych klatek i piwnic na lampy LED,
 6. Wymiana okien na klatkach schodowych i okienek piwnicznych,
 7. Modernizacja placów zabaw,
 8. Regulacje instalacji budynkowej CO i CWU,
 9. Wymiana nawierzchni chodników dojściowych do budynków w technologii kostki brukowej.
 1. W ramach wyżej określonych kierunków działań, do realizacji w 2016 r. planowana jest:
 2. Termomodernizacja budynku Tetmajera 14,
 3. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynkach Bestwińska 2, 4, 6,
 4. Regulacja instalacji CWU w budynkach Michałowicza 5,7, Szkolna 47,
 5. Remont instalacji elektrycznej budynków B. Sofków 2,4,7, Prusa 21, 23, Barlickiego 30,
 6. Wymiana wodomierzy na wodomierze z głowicami do zdalnego odczytu wg harmonogramu 5 letniego Tetmajera 1, Krzanowskiego 5, 9,
 7. Wymianę źródeł światła z żarowego na LED os. Południe,
 8. Remont kapitalny dźwigów Tetmajera 1/II, Tetmajera 18/I,
 9. Remont chodników dojściowych do budynków w technologii kostki brukowej Jagiellońska 8, 16, Klasztorna 24, Legionów 103, 105,
 10. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach Jagiellońska 16, Barabasza 23, Bestwińska 2, 4, 6, Sobieskiego 25, 27, Kopcia 2,
 11. Modernizacja przyłącza CO budynku Krzanowskiego 5,
 12. Malowanie klatek schodowych w budynkach Szkolna 47, Wyspiańskiego 15, Jagiellońska 16,
 13. Wykonanie ogrodzenia miejsc składowania odpadów Traugutta 28, Jagiellońska 14, 16,
 14. Remont ogrodzenia placu zabaw przy ul Tetmajera 14.

Przedstawione kierunki działania CSM w latach 2016-2019  są zgodne z prawem spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutem CSM oraz uchwałami organów statutowych CSM. Wyżej wymienione strategiczne kierunki działań zostały przygotowane w oparciu o aktualne uregulowania prawne, gospodarcze i finansowe, których zmiana może wpłynąć na zakres, koszt i czas realizacji zamierzonych celów.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski