• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

Z A W I A D O M I E N I E 

wykrzyknik niebieskiZarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (CSM) działając na podstawie § 105 Statutu CSM zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu 19.05.2017r. (piątek) o godz. 1700 w Klubie Chemika w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE.

Czechowice-Dziedzice, dnia 11.04.2017r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CSM z działalności w roku 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 5. Sprawozdanie Zarządu CSM z działalności w roku 2016, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
 6. Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu CSM za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie   wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego przysługującego Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do działki nr 3788/957 położonej w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Traugutta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką CSM może zaciągnąć w okresie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2018 roku.
 11. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone zostaną w siedzibie CSM w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79 – pokój nr 113 (I piętro), projekty uchwał zostaną wyłożone od dnia 04.05.2017r. Członkowie CSM są uprawnieni do zapoznania się z tymi dokumentami.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski