• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

Przeróbka instalacji wodnej.

            W związku z częstymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi przeróbki instatacji wodnej wyjaśniamy, że procedura ta została podana w Regulaminie rozliczeń za wodę i kanalizację oraz trybu postępowania przy odczytach wodomierzy CSM. Zgodnie z w/w regulaminem lokator zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zarządu CSM o planowanych pracach na instalacji wodno-kanalizacyjnej w swoim mieszkaniu, przed przystąpieniem do nich.

Związane jest to z koniecznością podania przez CSM technicznych uwarunkowań przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zlecenia kompetentnej firmie rozplombowania wodomierzy, odczytu stanu licznika na dzień jego demontażu i ponownego jego montażu i założenia plomby. Koszty związane z przedmiotową procedurą poniesie lokator. Przypominamy, że zgodnie z zapisem w przedmiotowym regulaminie odpowiedzialność za utrzymanie właściwego stanu technicznego wodomierzy i instalacji wodociągowej w mieszkaniu spoczywa na lokatorze. W przypadku uszkodzenia wodomierza, braku plomby lub innych nieprawidłowości w instalacji wodnej lokator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Czechowicką Spółdzielnie Mieszkaniową. W przypadku stwierdzenia przez pracownika CSM ingerencji w instalację wodociągową i wodomierze, uniemożliwiających prawidłowy pomiar zużytej wody, decyzją Zarządu użytkownik zostanie obciążony następującymi kosztami: 

 • Za uszkodzenie wodomierza - wodomierza, jego wymiany i niezbędnych robót towarzyszących oraz karą grzywny do 300 zł;
 • Za uszkodzenie lub zerwanie plomby wodomierza - karą grzywny do 300 zł;
 • Za ingerencję w instalację wodociągową - przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego oraz karą grzywny do 300 zł;

We wszystkich w/w przypadkach lokator zostanie rozliczony według ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski