• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

Nie tylko prawa ale i obowiązki...

Do obowiązków użytkowników lokali należy ich oznakowanie (poprzez umieszczenie nr lokalu na drzwiach wejściowych) oraz dbałość o należytą konserwację zajmowanego lokalu mieszkalnego i innych przynależnych pomieszczeń oraz dokonywanie napraw bądź wymian urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie mieszkań tj.:

 • malowanie sufitów i ścian lub tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych powłok ścian,
 • malowanie olejne dla zabezpieczenia przed zniszczeniem lub korozją grzejników, rur i innych urządzeń sanitarnych i technicznych,
 • konserwacja okien i drzwi,
 • naprawa tynków w mieszkaniu i na balkonie/loggii, malowanie ścian, sufitów i balustrady stalowej, balustrady pełnej od strony wewnętrznej balkonu/loggii, w kolorach przyjętych dla elewacji danego budynku,
 • naprawa urządzeń techniczno – sanitarnych łącznie z ich wymianą,
 • naprawa i wymiana wykładzin,
 • naprawa lub wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych, łącznie z osprzętem oraz parapetów wewnętrznych,
 • remont lub wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody, urządzeń instalacji gazowej, elektrycznej, sanitarnej wraz z osprzętem oraz utrzymanie należytej drożności przewodów odpływowych z urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,
 • remont i wymiana innych instalacji grzewczych (np. piece węglowe),
 • w przypadku zabudowania przez użytkownika lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz innej instalacji znajdującej się wewnątrz lokalu, użytkownik zobowiązany jest do przygotowania swobodnego dostępu do powyższych instalacji i urządzeń,
 • wykonywanie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i piwnic.
 • przeglądu okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego,
 • odczytu i kontroli urządzeń pomiarowych np. wodomierzy, podzielników kosztów c.o.
 • dokonywania przeróbek w lokalu zmieniających układ funkcyjny mieszkania, względnie zmian konstrukcyjnych,
 • stawiania lub rozbierania ścianek działowych,
 • przebudowy i zabudowy balkonu,
 • zakładania krat zewnętrznych w oknach i na balkonach,
 • montażu rolet i markiz,
 • montażu otwierających się na zewnątrz drzwi wejściowych do lokalu,
 • dokonywania zabudowy klatek schodowych, przejść piwnicznych i strychowych,
 • samowolnego zajmowania i adaptacji pomieszczeń technicznych, gospodarczych, korytarzy oraz wnęk zsypowych, a także ich zamian,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w piwnicach, pralniach oraz suszarniach,
 • dokonywania zmian i przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,
 • instalowania anten radiowo-telewizyjnych i satelitarnych oraz innych urządzeń odbiorczych np. CB-Radio, na dachach i elewacji budynków,
 • instalowania krat w piwnicach oraz na ciągach komunikacyjno-ewakuacyjnych,
 • instalowania oświetlenia i innych punktów poboru energii elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych.

Prace związane z remontem lokalu zmieniającym lub podnoszącym standard należy zgłosić pisemnie w Spółdzielni.

Obudowy ścian zawierających instalacje należy tak remontować, aby był zachowany swobodny dostęp do ich naprawy bądź wymiany.

Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu, powstałe z winy użytkownika lub osób korzystających z lokalu, obciążają bezpośrednio użytkownika lokalu.

Użytkownik lokalu jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na zewnątrz lokalu oraz na terenie nieruchomości, powstałych z jego winy lub winy jego domowników.

W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, użytkownik lokalu jest zobowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu usunięcia awarii, w przypadku jeżeli użytkownik jest nieobecny, przedstawiciel Spółdzielni może wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej – również przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność użytkownika lokalu, Spółdzielnia jest zobowiązana zabezpieczyć lokal do czasu przybycia użytkownika. Z czynności tych sporządza się protokół. W przypadku utrudniania lub uniemożliwiania usunięcia awarii wywołującej szkodę, za szkodę wynikłą w innym lokalu lub lokalach zostanie kosztami obciążony użytkownik, z winy którego powstała .

Użytkownik powinien także udostępnić Spółdzielni lokal w celu dokonania:

Użytkownik lokalu odpowiada za utrzymanie właściwego stanu technicznego wodomierzy i instalacji wodociągowej w mieszkaniu do zaworów odcinających. W przypadku uszkodzenia wodomierza, braku plomby lub innych nieprawidłowości w instalacji wodociągowej, mających wpływ na poprawność wskazań zainstalowanych wodomierzy, użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Spółdzielnię.

Użytkownik nie może samowolnie demontować urządzeń regulacyjno–pomiarowych.

O planowanych pracach na instalacji wodno-kanalizacyjnej w swoim mieszkaniu, przed przystąpieniem do nich, lokator zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zarządu CSM. Związane jest to z koniecznością podania przez CSM technicznych uwarunkowań przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zlecenia kompetentnej firmie rozplombowania wodomierzy, odczytu stanu licznika na dzień jego demontażu i ponownego jego montażu i założenia plomby. Koszty związane z przedmiotową procedurą poniesie lokator.

W przypadku stwierdzenia ingerencji użytkownika w instalację wodociągową i wodomierze, uniemożliwiającą prawidłowy pomiar zużytej wody, decyzją Zarządu użytkownik zostanie obciążony:

- za uszkodzenie wodomierza, unieruchomienie liczydła - rozliczeniem wg ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy, kosztem wodomierza, jego wymiany i niezbędnych robót towarzyszących oraz karą grzywny do 300 zł,

- za uszkodzenie lub zerwanie plomby wodomierza - rozliczeniem wg ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy oraz karą grzywny do 300 zł,

- za ingerencję w instalację wodociągową - rozliczeniem wg ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy oraz karą grzywny do 300 zł.

 

Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie technicznym pomieszczenie przynależne (komórka piwniczna) poprzez wykonywanie drobnych napraw (umocowanie skobli, zawiesi itp.) wraz ze stałą jego kontrolą oraz zabezpieczeniem go i oznakowaniem.

W razie niewykonania napraw należących do zakresu obowiązków użytkownika lokalu Spółdzielnia ma prawo, po bezskutecznym wezwaniu, przeprowadzić te naprawy na jego koszt.

Bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni zabrania się:

W przypadku dokonania przeróbek bez wymaganej zgody, kosztami usunięcia usterek i spowodowanych przez nie szkód obciąża się użytkownika lokalu.

Ewentualna zgoda Spółdzielni na wykonanie w/w prac zobowiązuje użytkownika lokalu do odpowiedzialności za sposób i jakość wykonanych robót, nakłada obowiązek właściwej konserwacji oraz zobowiązuje do usuwania ewentualnych szkód spowodowanych ich montażem lub demontażem.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski