• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

Poznaj Statut i Regulaminy CSM

Spółdzielnia działa w oparciu o statut i regulaminy

 

Pan urzędnik

Dobrze zarządzana firma jest marzeniem nie tylko jej pracowników, lecz również jej klientów. Nasze doświadczenie życiowe każe być ostrożnym w kontaktach z urzędami, firmami oraz innymi osobami posiadającymi większą lub mniejszą władzę.

Obawiamy się dowolności w interpretacji prawa oraz złego humoru urzędnika, który z byle powodu może utrudniać nam życie. Najgorsze jest to, że nie wiemy jak bronić się przed takimi praktykami. Wiemy, że są one bezprawne, jednakże wielokrotnie w życiu spotkały nas upokorzenia ze strony wszechwładnych i cynicznych pracowników różnych instytucji i urzędów. Winę za taki stan rzeczy ponoszą ich szefowie, gdyż w takiej instytucji prawdopodobnie nie istnieją lub nie są stosowane zasady postępowania administracyjnego. Brak takich zasad rodzi „uznaniowość” w podejmowaniu decyzji, urzędnik czuje się bezkarny, a my bezradni.

Pan petent

W wielu instytucjach obowiązują już regulaminy określające tryb postępowania administracyjnego. Biorą one pod uwagę obowiązujące w danej materii prawo i nie pozwalają na dowolność jego interpretacji przez pracownika. Skomplikowanie niektórych decyzji administracyjnych powoduje, że tryb postępowania staje się uciążliwy dla petenta, chociaż akurat jego sprawa jest wyjątkowo prosta. Jest to jednak cena, którą musimy zapłacić za przejrzystość procedur. Dowolność interpretacji prawa jest bardziej szkodliwa społecznie. Niektórzy petenci werbalnie okazują swoje niezadowolenie robiąc urzędnikom awantury. Uważają, że ich nie powinny obowiązywać przyjęte zasady, że właśnie ich sprawa musi być pozytywnie załatwiona, że przyjęte rozwiązania są niesprawiedliwe. W przypadku, gdy nie zgadzamy się z decyzją lub skomplikowaną procedurą administracyjną powinniśmy zapoznać się z regulaminem postępowania w danej sprawie. Zawsze możemy wystąpić do odpowiedniego organu, który ów regulamin uchwalił, o zmianę jego zapisów. Wniosek taki powinien być poparty rzeczową argumentacją.

Regulaminy w CSM

Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat opiera swoją działalność o regulaminy i instrukcje wewnętrzne. Na przestrzeni lat były one wielokrotnie zmieniane. Dostosowywano je do ciągle zmieniającego się prawa oraz sytuacji ekonomicznej Spółdzielni. Wiele zmian wprowadzono również na wniosek mieszkańców. Wszystkie regulaminy są zgodne z obowiązującym prawem, przede wszystkim sprawdza się ich zgodność ze Statutem Spółdzielni. Zdecydowaną większość regulaminów uchwaliła Rada Nadzorcza Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej działająca zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Podobne regulaminy uchwalono dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, Społeczno-Mieszkaniowej Rady Nadzorczej. Powyższe regulaminy szczegółowo określają kompetencje poszczególnych ciał decyzyjnych, a także zasady ich działania. Wszystkie posiedzenia organów Czechowickiej Spółdzielni są protokołowane, a więc w każdej chwili można sprawdzić, kiedy i w jakim trybie podejmowano poszczególne decyzje. Komisje podlegają bezpośrednio Radzie Nadzorczej, a Rada Nadzorcza oraz Zarząd odpowiadają bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni zobowiązani są podejmować decyzje zgodne z zapisami regulaminów. Łamanie postanowień regulaminów jest wykroczeniem, a decyzje stojące w sprzeczności z nimi powinny być nieważne. Nie dziwmy się, więc że w Naszej Spółdzielni nikt nie podejmie korzystnej dla nas decyzji, jeśli zapisy regulaminu na ich podjęcie nie pozwalają.

Wkłady i opłaty

Statut określa najważniejsze dla członków spółdzielni sprawy związane z własnością mieszkania. Sposób ustalania wielkości wkładów mieszkaniowych, budowlanych oraz związanych z tym rozliczeń, a także zasady przekształcania mieszkań na własnościowe są dla wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej jednakowe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku ustalania wysokości opłat czynszowych. Zasady, którymi kierują się w tych sprawach organy spółdzielni zawarte są w Regulamin w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Jakakolwiek dowolność w ustalaniu wysokości czynszu dla poszczególnych lokali byłaby przestępstwem w rozumieniu prawa spółdzielczego. Używany przez Czechowicką Spółdzielnię Mieszkaniową Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) nalicza wysokość czynszu automatycznie we wszystkich mieszkaniach. Pracownik księgowości w przypadku zmiany np. stawki eksploatacji wpisuje w odpowiednią rubrykę nową kwotę, a komputer nalicza wszystkim nowy czynsz. W przypadku opłat za wodę i kanalizację mieszkańcy sami ustalają przewidywane zużycie i po okresie rozliczeniowym dokonywane jest rozliczenie zużycia wg liczników. W przypadku, gdy mieszkaniec przekroczył deklarowaną wielkość zużycia musi dopłacić różnicę, jeśli zużył mniej niż deklarował, otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty. Zdecydowana większość mieszkańców naszej Spółdzielni akceptuje i rozumie sposób naliczania czynszu, świadczy o tym coraz mniejsza ilość reklamacji i skarg mieszkańców. Ogólnie nie są jednak akceptowane stawki za ogrzewanie i wodę oraz wywóz śmieci, ale na ich wysokość Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu.

Mamy sąsiadów

W tak dużej społeczności, jaką stanowią mieszkańcy Spółdzielni, muszą obowiązywać jasne reguły współżycia. W budynkach wielorodzinnych mogą występować różnego rodzaju spory i konflikty pomiędzy mieszkańcami. Regulamin porządku domowego obejmuje podstawowe zasady współżycia w takich budynkach. Zawarte są w nim ogólnie przyjęte prawa, których łamanie stanowi podstawę do interwencji Policji. W przypadku, gdy zasady te są nagminnie łamane Rada Nadzorcza może wykluczyć członka ze Spółdzielni, co może prowadzić nawet do wyroku eksmisyjnego. Stosowanie się do postanowień tego regulaminu jest wyrazem naszego szacunku dla sąsiadów, którzy z pewnością odwzajemnią się nam tym samym. Dobry sąsiad to skarb. Tam gdzie panują dobrosąsiedzkie stosunki żyje się weselej i bezpieczniej. Są w naszej Spółdzielni takie budynki. Nie zdarzają się tam żadne dewastacje, a budynek i jego otoczenie są zadbane. Daje to spółdzielcom wymierne korzyści, gdyż oszczędzane są środki z funduszu remontowego. Mieszkańcy tych budynków mogą zawsze liczyć na poparcie wspólnych inicjatyw przez Zarząd Spółdzielni.

Remonty

Spółdzielnia gromadzi środki na konieczne remonty. Pochodzą one z wpłat mieszkańców na fundusz remontowy oraz z dzierżawy obiektów handlowych i innych lokali użytkowych. Wydatkowanie tych środków odbywa się zgodnie z Regulamin określający podział obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie użytkowania i napraw wewnątrz lokali oraz nieruchomości CSM . Regulamin określa zakres odpowiedzialności mieszkańców i Spółdzielni dotyczących napraw i remontów składowych majątku. Spółdzielnia może wydawać zgromadzone na remonty środki jedynie w określonym w regulaminie zakresie, co oznacza, że każdy remont w budynku sprawdzany jest pod kątem zgodności z powyższym regulaminem. W ten sposób chronione są pieniądze mieszkańców przed dowolnością ich wydawania. Regulamin ten nakłada jednak na właścicieli mieszkań obowiązek napraw i konserwacji instalacji oraz okien i drzwi w mieszkaniach. W przypadku wystąpienia awarii z powodu niedopełnienia obowiązków napraw i konserwacji, odpowiedzialność za jej skutki ponosi ten, którego zaniedbanie doprowadziło do szkody.

Przetargi

Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem wielu lokali użytkowych, z których dochód zasila fundusz remontowy oraz wydaje niemałe środki na roboty remontowo-budowlane. Sprawy te reguluje Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów. Z punktu widzenia interesów mieszkańców jest to chyba najważniejszy element działalności Spółdzielni. Wynik przetargu na roboty remontowe powinien zapewniać przede wszystkim możliwie niską cenę inwestycji, jak również wysoką jakość wykonania. Nad jakością wykonywanych robót czuwają inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy są pracownikami Spółdzielni. Wyboru wykonawców robót oraz najemców i dzierżawców majątku Spółdzielni dokonuje Komisja Przetargowa w formie przetargu. W skład komisji wchodzi 6 osób, w tym 3 członków Rady Nadzorczej oraz 2 pracowników Spółdzielni. Większość głosów w komisji posiadają członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Walne Zgromadzenie. W Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej największy wpływ na wydatkowanie środków finansowych mają przedstawiciele członków spółdzielni.

Dlatego wielką wagę powinniśmy przywiązywać do Walnego Zgromadzenia, na którym dokonuje się wyboru kompetentnego i odpowiedzialnego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni. Zgodnie z prawem, członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają finansowo (do trzykrotnej średniej krajowej) za podjęcie niekorzystnych dla Spółdzielni decyzji, które spowodowałyby straty finansowe. Co roku Zarząd i Rada Nadzorcza składają sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem. Kontrolę nad działalnością organów Spółdzielni na bieżąco prowadzi Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej. Co roku przeprowadzane jest w spółdzielni badanie bilansu, a co 3 lata lustracja, badanie takie wykonuje firma zewnętrzna wskazana przez Radę Nadzorczą.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski