• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z monitoringiem obiektów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Zarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z monitoringiem obiektów, w tym siedziby Spółdzielni i terenów przyległych informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79 KRS 00000058112, NIP 652-000-62-50. Dane kontaktowe Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 32 215 25 48, adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Czechowicką Spółdzielnię Mieszkaniową wyłącznie w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony p.poż obiektów i terenów Spółdzielni. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych – art. 6 ust.1 pkt f) RODO.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty i organy, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z toczącym się postępowaniem,
  b) podmiot, któremu Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych w związku z zawartą umową dot. ochrony i monitoringu obiektów i terenu Spółdzielni.
  4. Pani/Pana dane osobowe tj. zapis z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone dla celów prowadzonego postępowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przy czym skorzystanie z tych praw uzależnione jest od podania dodatkowych informacji umożliwiających Pani/Pana identyfikację,
  b. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z przepisami RODO.
  6. Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski