• e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   • telefon 32-215-29-48
  • administracja
   • telefon 32-215-46-10
  • czynsze
   • telefon 32-215-25-46
  • remonty 
   • telefon 32-215-81-86
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • telefon 32-215-29-48

wazne
Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować o tym, jak w CSM chronimy i przetwarzamy dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79 (43-502 Czechowice-Dziedzice)
tel.: 322152948
KRS 0000058112
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
1. telefonicznie pod numerem telefonu: 322152948
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Narutowicza 79
43-502 Czechowice-Dziedzice

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Czechowicką Spółdzielnię Mieszkaniową wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:
• Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
• Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokal (tekst jednolity:
• Ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spółdzielcze
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
Z powyższych względów podawanie Spółdzielni danych osobowych jest niezbędne.
Spółdzielnia informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych osobowych nastąpi w przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Czechowicką Spółdzielnią Mieszkaniową.
Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania Czechowicką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.

   

Dyżury  

Dyżury

Prezes:
poniedziałek 1500 - 1600 

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.


Zastępcy Prezesa: 
piątek 900 - 1100 ;

tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat. 

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek - piątek: 700 - 1500

   

Ważne telefony  

 1. Numer alarmowy - 112
 2. Pogotowie Ratunkowe - 999 
  lub 32-215-20-00
 3. Straż Pożarna- 998  
 4. Straż Miejska 986 lub 32 215 54 92
 5. Pogotowie gazowe- 992 
  lub 32-215-33-76
 6. Pogotowie energetyczne- 991
  lub 32-215-28-22, 32-215-22-39
   
© Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa created by Jacek Gąsiorowski